actiuhuma Centre de Formació
NOTÍCIES
09/04/2019

INICI CURS SEO/SEM

27/03/2019

INICI CURS DE COACHING

17/09/2018

EDICIÓ DEL CURS D'INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

14/09/2018

EDICIÓ DEL CURS DE LIDERATGE

Veure notícies anteriors
facebook

Enllaços d'interès


Centre de Formació L'estudem SOC Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social Mètode Glifing Lectura Juega y Estudia
imprimir mail

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Què és el certificat de professionalitat?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Validesa

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.


Persones que poden obtenir un certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que els sol·licitin i acreditin que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

No obstant això, si una persona ha assolit les capacitats recollides en una o vàries unitats de competència sense arribar a completar l’itinerari d’un certificat de professionalitat, pot sol·licitar un document d’acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència que ha superat.
Així, es facilita l’aprenentatge permanent, flexible i accessible de totes les persones.


El mòdul de formació pràctica en centres de treball d’un certificat professionalitat

Cada certificat de professionalitat té un mòdul de formació pràctica en centres de treball associat que no es correspon a cap unitat de competència però cal haver-lo realitzat i superat per poder obtenir el certificat de professionalitat.

Aquest mòdul s’haurà de realitzar preferentment un cop s’hagi superat la resta de mòduls formatius de cada certificat de professionalitat.

La realització d’aquest mòdul es farà a través de convenis i/o acords entre els centres formatius i els centres de treball (sense perjudici de la seva subjecció al règim contemplat per les pràctiques laborals en empreses). El/La tutor/a d’aquest mòdul serà la persona responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i de realitzar, juntament amb el/la tutor/a designat/da per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. Per això, el programa formatiu inclourà criteris d’avaluació observables i mesurables.

Estaran exempts de realitzar el mòdul de pràctiques, els alumnes dels programes de formació en alternança amb el treball en l’àrea del corresponent certificat, i també les persones que puguin acreditar una experiència laboral mínima de 3 mesos que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul. Addicionalment, les persones que hagin obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència d’un mateix certificat de professionalitat, a través de les convocatòries del programa Acredita't (www.gencat.cat/acreditat) també es consideraran exempts.

CERTIFICACIONS


certificacions

CONTACTAR

ACTIUHUMÀ S.L.

c/ Joaquim Costa 34 - 08222 - TERRASSA (BARCELONA)

93 786 11 84

info@actiuhuma.com